Czym zajmuje się

Fundacja Work Life Balance?

Postanowienia ogólne

 

Fundacja Work Life Balance została powołana we wrześniu 2020r.

Główną przesłanką jej powstania było szerzenie idei work life balance w wielu aspektach naszego życia.

POBIERZ STATUT

Właściwy Minister

 

 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest

Minister rodziny i polityki społecznej

Zarząd Fundacji

 

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, który składa się z jednej do trzech osób. 

Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.

 

Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz. 

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Majątek Fundacji

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Środki na realizację celów Fundacji pochodzą głównie z dotacji, darowizn, dochodów z kwest, zbiórek, imprez publicznych, grantów i dotacji unijnych.

Cele Fundacji

 

1. Wspieranie idei Work Life Balance, wśród pracowników i pracodawców.

2. Promocja postaw równowagi życiowej w społeczeństwie.

3. Aktywne działanie na rzecz budowania systemu opartego na równowadze życiowej.

4. Promowanie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.

5. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja wśród grup wykluczonych.

6. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym.

Postanowienia końcowe

 

Fundacja ulegnie likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątkowych.

 

W przypadku śmierci Fundatora prawa wykonują jego spadkobiercy. 

Statut Fundacji

Work Life Balance

Fundacja Work Life Balance

ul. Legionów 92

42-202 Częstochowa

KRS 0000870027

NIP 9492245975

REGON 38765983900000